CHRÁNENÁ DIELŇA

Salón Venere má pridelený štatút chránenej dielne s garantovaným poskytovaním služieb pre zamestnávateľov.

Zákon o službách zamestnanosti č.5/2004 Z.z. § 63 ods. 1 písm. d), ukladá pre každú firmu/spoločnosť, ktorá zamestnáva 20 a viac zamestnancov, povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím (invalidov) v počte 3,2% z celkového počtu zamestnancov.

Ak zamestnávateľ neplní túto povinnosť, resp. nezamestnáva invalidov, musí buď:

  1. uhradiť odvod, čiže pokutu ÚPSVaR-u (v roku 2019 je to 1 300,00 eur za každého 1 chýbajúceho invalida)alebo
  2. zadať zákazku u chránenej dielne (zakúpením služieb), ktorá zamestnáva zdravotne hendikepovaných (v roku 2019 je to zákazka vo výške 1 000,00 eur za každého 1 chýbajúceho invalida) a predísť tak zaplateniu pokuty.

 

Vaša spoločnosť zakúpením služieb v našej chránenej dielni Venere získa viaceré výhody ako napr.:

  1. Vyhnete sa povinným odvodom.
  2. Získate pre seba a svojich zamestnancov atraktívne služby.
  3. Ušetríte Vašej spoločnosti viac za každého jedného ŤZP (ťažko zdravotne postihnutý) zamestnanca, než by ste zaplatili pokutu štátu.
  4. Podporíte zamestnávanie zdravotne hendikepovaných.

V prípade ďalších otázok nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese venere.relax@gmail.com alebo telefonicky na 0915230128.

Zákon o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z :

Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu zamestnancov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona, môže využitím § 64 zákona zadať objednávku na účely povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím u zamestnávateľa, ktorý má podľa § 55 zákona o službách zamestnanosti zriadenú chránenú dielňu, teda zamestnáva viac ako 50 % takýchto občanov.

Zákazku je potrebné zadať za každého zamestnanca, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej celkovej ceny práce platnej k 1. januáru kalendárneho roka, za ktorý zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d), v opačnom prípade je povinný, k tomuto termínu odviesť na účet Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), odvod vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej mzdy platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom sa odvod za nesplnenie povinného podielu odvádza.

Zamestnávateľ je povinný príslušnému úradu práce do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka preukázať sa podpísanou dohodou medzi zamestnávateľom a prijímateľom zákazky, že k takémuto zamestnávaniu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona došlo formou zadania zákazky. Prijímateľ zákazky vydá potvrdenie zadávateľovi zákazky.